طراحی کمپین‌های تبلیغاتی 

آژانس تبلیغاتی طراحان یگانه ترســیم، طراحـی یکپارچه و جامع کمپین تبلیغـاتی، آگاه‌ســــازی برند، طراحی یک ارتبـــــــاط جامــــع با مخــــاطب، طراحـی ترکیبـی با حـــفظ وحدت استراتــژی برند، پوشـش طراحـی گرافیـک، عکـــاسی صنـعتی،‌ طراحـــــــی و اجـــرای رویـــــدادها و روابط عــمومی  را پوشش می دهد.

اجرای کمپین‌های تبلیغاتی 

آژانس تبلیغاتی طراحان یگانه ترســیم، طراحـی یکپارچه و جامع کمپین تبلیغـاتی، آگاه‌ســــازی برند، طراحی یک ارتبـــــــاط جامــــع با مخــــاطب، طراحـی ترکیبـی با حـــفظ وحدت استراتــژی برند، پوشـش طراحـی گرافیـک، عکـــاسی صنـعتی،‌ طراحـــــــی و اجـــرای رویـــــدادها و روابط عــمومی  را پوشش می دهد.