گرافیک محیطی و طراحی فضاهای داخلی

گرافیـک محیطـی، یک پل ارتباطی بیـن فضا و مکان قرار دارد تا ایـــن دو را در یک هماهنگی زیبــا و کارآمـد به یکدیگر متصل کننـد و تخصـص ما در این زمیــنه به معنای واقعی کـامل‌کردن تجـربه انسان در داخل ایــن فضاهـاست کـه با استفــاده از عناصـــــر گرافیـــکی متنوعـی از جمــــله رنـگ، نورپــردازی، طراحی دیـوارها انجام میگیـرد. این طراحـی‌ها براسـاس نیازهـای مشتریان انجام میگیرد.، از فضـاهای مسکونـی و اداری گرفته تا فضاهای تجاری و رستوران‌ها

گرافیک محیطی و طراحی فضاهای داخلی

گرافیـک محیطـی، یک پل ارتباطی بیـن فضا و مکان قرار دارد تا ایـــن دو را در یک هماهنگی زیبــا و کارآمـد به یکدیگر متصل کننـد و تخصـص ما در این زمیــنه به معنای واقعی کـامل‌کردن تجـربه انسان در داخل ایــن فضاهـاست کـه با استفــاده از عناصـــــر گرافیـــکی متنوعـی از جمــــله رنـگ، نورپــردازی، طراحی دیـوارها انجام میگیـرد. این طراحـی‌ها براسـاس نیازهـای مشتریان انجام میگیرد.، از فضـاهای مسکونـی و اداری گرفته تا فضاهای تجاری و رستوران‌ها